Utilitzem cookies pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre la teva navegació i per oferir-te la millor experiència de navegació. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Podeu obtenir més informació sobre la nostra Política de cookies clicant al botó inferior.
Acceptar
Termes i condicions i política de privacitat

Termes i condicions i política de privacitat

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB

1. Informació general
LA BOBINA CENTRE CULTURAL D'ART DRAMÀTIC S.L, amb CIF núm. B66805607 i domicili en el carrer Milà i Fontanals, 60, 08012 Barcelona, es trova inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, _tom 45443, foli 186, fulla 487936, inscripció 1. Telèfon: 93 2104128 Adreça electrònica:info@labobina.es

2. Objecte
L'objecte de les presents condicions generals és regular l'accés i l'ús que poden fer els usuaris del lloc web corporatiu de la BOBINA CENTRO CULTURAL D'ART DRAMÀTIC, S.L. (d'ara endavant, LA BOBINA), que actualment es troba en la URL www.labobina.es (d'ara endavant, web corporativa). Alguns serveis del lloc web accessibles pels usuaris d'Internet o exclusius per als clients de la BOBINA poden estar subjectes a condicions particulars, reglaments i normes que, si escau, substituyen, complementen i/o modifiquen les presents condicions generals d'ús del lloc web i que hauran de ser acceptades per l'usuari abans d'iniciar-se la prestació de serveis corresponent. Per a la inscripció de l'alta online i la seva formalització, LA BOBINA facilita en el lloc web de forma prèvia les condicions d'inscripció de l'alta online, com a condicions particulars que hauran de ser expressament acceptades per l'usuari. L'usuari en accedir al lloc web queda subjecte a les presents condicions generals d'ús i al contingut dels avisos legals, polítiques de privadesa i protecció de dades personals, polítiques de cookies i restants textos legals que, si escau, pugui haver-hi en aquest lloc web a cada moment. L'accés i l'ús de la web corporativa suposen l'acceptació de les presents condicions generals en la versió publicada a cada moment i la submissió a les mateixes. 

3. Accés i ús de la web
L'accés i l'ús de la web corporativa tenen caràcter gratuït per als usuaris i no exigeix el registre previ de l'usuari amb caràcter general. No obstant això, l'accés i l'ús de determinades informacions i serveis oferts a través de la web corporativa només pot fer-se previ registre de l'usuari. En el cas del registre d'usuaris a través d'identificadors i contrasenyes, tant l'identificador com la contrasenya pertanyeran exclusivament a la persona a la qual es concedeixen. L'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat tant l'identificador com la contrasenya en la més estricta i absoluta confidencialitat i haurà d'assumir, per tant, tots els danys i conseqüències de qualsevol tipus que es derivin de la ruptura o revelació del secret. Els usuaris queden obligats a no fer un mal ús de la web corporativa ni a desenvolupar activitats contràries a les lleis, la moral, l'ordre públic, la bona fe i, en general, contràries a les presents condicions generals. L'usuari s'abstindrà d'obtenir, o d'intentar obtenir, els continguts de la web corporativa, excepte en aquells casos en els quals s'hagin posat mitjans o procediments a la seva disposició per obtenir-los. LA BOBINA es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al lloc web i/o serveis continguts en ella, a qualsevol moment i sense necessitat de preavís a qualsevol usuari que no compleixi amb l'establert en les presents condicions i especialment, amb l'establert en el paràgraf anterior.

4. Propietat intel·lectual i industrial 
La propietat intel·lectual dels continguts de la web corporativa, a títol enunciatiu, però no limitatiu, la informació, les dades, textos, fotografies, gràfics, altres continguts audiovisuals o sonors, bases de dades, dissenys, codis font, tecnologia, programari, estructures de navegació i altres serveis o productes telemàtics són titularitat exclusiva de la BOBINA per a tothom i durant tota la vida legal dels mateixos. Tots els senyals distintius, com a marques, noms comercials o signes distintius que apareixen a la web corporativa estan protegides per la legislació vigent en matèria de marques, i són titularitat exclusiva de la BOBINA, motiu pel qual els usuaris no podran realitzar cap reproducció, comunicació, explotació o utilització, tret que tinguin el consentiment previ i per escrit del titular d'aquests senyals. Determinats continguts del lloc web pertanyen als seus respectius autors i són utilitzats en aquesta web en virtut de la corresponent llicència o autorització dels mateixos. En publicar continguts en les seccions habilitades a aquest efecte en el lloc web, com poden ser vídeos, fotografies o comentaris, l'usuari concedeix a la BOBINA una llicència sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial que si escau poguessin correspondre-li sobre tals continguts. Aquesta llicència no és exclusiva i abasta la totalitat dels drets i modalitats d'explotació de tals continguts per a tothom i durant tota la seva vida legal, sense percebre per això remuneració alguna. En subministrar els continguts en el sentit indicat en aquest paràgraf, l'usuari garanteix que no està vulnerant cap dret de tercers, ni infringint cap disposició legal o reglamentària. Per tant, LA BOBINA no es fa responsable respecte a possibles infraccions de drets de propietat intel·lectual i/o industrial de tercers, ocasionades pels continguts subministrats per tercers. Així mateix,LA BOBINA no respondrà de cap dany o perjudici en persones o béns que porti com a causa les opinions, idees o recomanacions manifestades en els continguts publicats pels usuaris en el lloc web. 

5. Ètica i responsabilitat derivada de l'ús per part de l'usuari d'Internet i de la web corporativa
L'usuari es compromet a utilitzar la informació i els serveis continguts a la web corporativa exclusivament per a les seves necessitats i a no realitzar directa o indirectament una explotació comercial o professional dels serveis als quals té accés o dels resultats obtinguts gràcies a la utilització de la web corporativa, excepte en el cas que hagi obtingut el consentiment exprés de la BOBINA. L'usuari queda obligat a no utilitzar les facilitats i capacitats de la web corporativa per realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei o per intentar atreure als usuaris cap a altres serveis competidors. LA BOBINA no serà en cap cas responsable de l'ús de la web corporativa que realitzi l'usuari. L'usuari s'abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l'ús de la web corporativa o dels recursos posats a la seva disposició que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de la BOBINA o de tercers, que vulneri o transgreda l'honor, la intimitat personal o familiar o la imatge a tercers, o que sigui il·lícit o atempti contra la moralitat. L'usuari s'abstindrà de dur a terme per qualsevol mitjà qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics propietat de la BOBINA, així com la introducció o difusió a la Xarxa de programes, virus, miniaplicaciones o qualsevol instrument físic o electrònic que causi o sigui susceptible de causar qualsevol tipus d'alteració a la Xarxa, el sistema o els equips de tercers. Queda expressament prohibit esborrar, modificar els missatges de correu electrònic d'altres usuaris, enviar missatges de correu massiu, amb finalitats comercials o publicitaris, així com desenvolupar qualsevol tipus d'activitat o pràctica que transgreda els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris d'Internet. L'accés al lloc web no implica l'obligació per part de la BOBINA de controlar l'absència de virus o de qualsevol altre element informàtic nociu, corresponent a l'usuari disposar d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. L'accés al lloc web requereix de serveis i subministraments de tercers, inclòs el transport a través de xarxes de telecomunicacions, on la seva fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a la BOBINA. En conseqüència, LA BOBINA no es farà responsable dels danys causats per l'accés al lloc web o per la impossibilitat d'accedir. Tampoc podrà fer-se responsable dels continguts d'aquelles pàgines en les quals els usuaris puguin accedir des d'enllaços inclosos en el lloc web o de la informació enviada pels usuaris a través de les eines habilitades a la web per introduir continguts, com puguin ser blogs, fòrums o xarxes socials, quan no tingui coneixement efectiu que la informació a la qual porten aquests enllaços, o que la informació emmagatzemada és il·lícita o que pot lesionar béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització. Al moment en què tingui coneixement efectiu que conté dades com els anteriorment referits, LA BOBINA es compromet a actuar amb diligència per retirar-los o fer impossible l'accés a ells. LA BOBINA es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i oferir tot el seu suport necessari a l'usuari per obtenir una solució ràpida i satisfactòria de les incidències que puguin sorgir en el lloc web. 

6. Enllaços 
La web corporativa pot contenir vincles o enllaços a altres llocs web operats per persones físiques o jurídiques diferents a la BOBINA. En aquests casos, LA BOBINA actua com a prestador de serveis d'intermediació i només serà responsable dels continguts i serveis dels llocs web enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la ilicituddels continguts i serveis d'aquests llocs web i no hagi desactivat l'enllaç amb la deguda diligència. Si algú vol establir un enllaç amb destinació a la web corporativa, haurà d'obtenir l'autorització prèvia i per escrit de la BOBINA. No s'autoritzaran en cap cas enllacis a llocs web amb informació o continguts il·lícits o que siguin contraris a la moral, l'ordre públic o les normes socials generalment acceptades. Els enllaços autoritzats només podran dirigir a l'usuari a la pàgina principal de la web corporativa, quedant prohibit el denominat deeplinking o enllaç profund, és a dir, vincles a qualsevol de les pàgines del lloc web sense haver accedit a la mateixa a través de la pàgina d'entrada (homepage). 


7. Xarxes Socials, Blogs i Fòrums 
LA BOBINA informa que disposa d'un perfil a les següents xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+, LinkedIn i Pristerest (d'ara endavant referides com la Xarxa Social).REVISAR LES XARXES SOCIALS QUE UTILITZA LABOBINA Totes elles han estat creades amb la finalitat principal de publicitarels serveis i productes de la BOBINA i permetre als usuaris de la Xarxa Social, que han de ser majors de 14 anys, per compartir opinions i fer comentaris, compartir links, pujar fotografies, etc. perquè estiguin visibles a la Xarxa Social. L'usuari podrà unir-se als grups o perfils que LA BOBINA té a les diferents xarxes socials. L'usuari que es faci fan d'algun d'aquests grups o perfils, mostrant així interès en la informació que es publicite a la xarxa social, accepta les condicions d'ús i política de privadesa de la xarxa social corresponent. Així mateix, els usuaris tenen la possibilitat d'introduir continguts en els blogs i fòrums de la BOBINA, a manera de comentaris. En tot caso la publicació de continguts estarà subjecta a les presents Condicions generals d'ús del lloc web i en particular al previst en aquest apartat. Els comentaris i continguts publicats a la Xarxa Social o en qualsevol blog o fòrum de la BOBINA per part dels usuaris poden ser vists per tots els usuaris i, en conseqüència, la cortesia i bon gust són obligatoris. La persona identificada, en cada cas, com la qual ha remès els continguts serà la responsable dels mateixos. Cada usuari és responsable de les seves interaccions amb les Xarxes Socials i els blogs i fòrums de la BOBINA i en cap cas les opinions donades pels usuaris d'aquestes representaran l'opinió de la BOBINA.
LA BOBINA es reserva el dret a moderar i, arribat el cas, a suprimir sense previ avís, aquells continguts que puguin ser inadequats o ofensius. 
LA BOBINA no es responsabilitza dels vídeos, fotografies i altre material que els usuaris comparteixin a través de les eines habilitades a aquests efectes per les Xarxes Socials o en els blogs o fòrums de la BOBINA. Per això, l'usuari ha de ser el legítim autor de les imatges i vídeos que pugi a la Xarxa Social i/o comparteixi en els blogs o fòrums de la BOBINA, i haurà de comptar amb l'autorització de les persones que apareguin en aquestes fotografies o vídeos, si escau. Així mateix, l'usuari subministrador dels continguts cedeix a la BOBINA, en qualsevol suport, els drets per a la seva reproducció, ús, distribució, comunicació pública o qualsevol altre tipus d'activitat sobre els mateixos.

En fer-te fan de les nostres Xarxes Socials està consentint:
- Al tractament de les teves dades personals a l'entorn de la Xarxa Social conforme a les seves polítiques de privadesa. 
- L'accés per part de la BOBINA a la informació pública del teu perfil. 
- Enviar missatges individuals a través dels canals de la Xarxa Social, cuandoelloestépermès.
- Rebre actualitzacions de l'estat de la pàgina de la Xarxa Social de la BOBINA en el perfil de l'usuari. L'usuari a tot moment podrà deixar de ser fan i deixar de rebre els continguts de la Xarxa Social. També podrà modificar i restringir amb qui comparteix les seves connexions a través de la seva configuració de privadesa.

8. Legislació aplicable
Les presents condicions generals i la resta de condicions establertes a la web corporativa queden subjectes a l'ordenació jurídica espanyola. En cas de desavinença o controvèrsia entre les parts, aquestes acorden sotmetre's, a la seva lliure elecció, i amb renúncia a qualsevol altre fur o jurisdicció al que poguessin tenir drets, als jutjats i tribunals de la ciutat corresponent al domicili del Usuari.


POLITICA DE PROTECCIÓ DE DADES www.labobina.es

Aquesta política de protecció de dades personals estableix les bases sobre les quals LA BOBINA tracta les seves dades personals quan ens els faciliti durant la seva experiència a través de la nostra pàgina web www.labobina.es (d'ara endavant, “la Web”). La protecció de les dades personals és de vital importància per a nosaltres, per això creiem que un adequat tractament dels mateixos basat en la transparència amb els nostres clients, genera confiança i tranquil·litat.

Recordi que cada vegada que navegui, compri els nostres serveis o productes, o faci ús dels serveis i funcionalitats de la Web i se li sol·licitin dades personals o sigui necessari que accedim a ells, li serà aplicable la present Política de Privadesa. Per això ha de llegir-la i comprovar que està d'acord amb ella. Revisi-la periòdicament per si es produeixen canvis en la mateixa.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades? 
Identitat: LA BOBINA CENTRE CULTURAL D'ART DRAMÀTIC, S.L. (també referit com “LA BOBINA”, “nosaltres” o “nostre”). 
CIF: B-66805607
Domicili: C/ Milà i Fontanals, 60 · 08012 Barcelona 
Telèfon: 932104128 
Si té qualsevol pregunta, petició o inquietud sobre el tractament que realitzem de les seves dades personals, contacti a info@labobina.es

Quines dades personals tractem? 
Quan indiquem que tractarem les seves dades personals ens referim a qualsevol informació o dada que permeti identificar-li, sigui directament (p. ex. el seu nom i cognoms), com indirectament (p. ex. el seu número de telèfon). Les dades personals que recaptem a través de la Web pot ser directament a través de formularis, aplicacions, dispositius o pàgines en xarxes socials, i es recapten dades tals com: nom i cognoms, email, telèfon, domicili, DNI, data de naixement, gènere, dades bancàries (inscripcions online); i també dades que recaptem nosaltres indirectament com: informació sobre com uses la Web obtinguda a través de cookies, identificadors numèrics únics com l'adreça IP del seu ordinador o contingut generat per l'usuari.

Amb quines finalitats tractem les seves dades personals?
Les dades recaptades o rebuts a través de la Web es tracten per als següents propòsits:

• Atenció a l'usuari: per respondre les consultes, peticions d'informació, reclamacions i suggeriments que puguin fer-nos a través de la Web, i que poden estar relacionats amb qualsevol dels nostres serveis, productes, preus,entre uns altres.

• Celebració i gestió de la relació contractual: el que inclou la gestió d'inscripcions on-line com a usuari, o la inscripció - matriculació en activitats, cursos o esdeveniments; contactar amb Un. per finalitzar la inscripció-matriculació on-line quan ha iniciat el procés amb la finalitat d'assistir-li en la informació que pugui necessitar; l'enviament de la documentació corresponent; processar i fer seguiment de la inscripció - matriculació fins a la seva personación al centre per finalitzar les gestions, atendre les seves consultes i gestionar qualsevol disputa en relació amb les referides transaccions; permetre la seva participació en concursos, publicar comentaris i continguts a les nostres xarxes socials, així com mostrar-li els horaris d'activitats dirigides del centre. També inclou permetre el seu registre a la web, i permetre les gestions previstes a l'àrea privada de la Web (“Gestions Online”): inscriure's en els nostres cursos i reservar les places dels mateixos.

Activitats comercials, promocionals i de màrqueting:
Podrem contactar per realitzar un seguiment comercial i promocionar els nostres serveis. El contacte per a aquestes finalitats es podrà realitzar a través de qualsevol canal de comunicació existent: principalment mitjançant correu electrònic, trucades telefòniques, serveis de missatgeria (inclosos SMS), xarxes socials i correu postal. Aquestes accions comercials inclouen poder-li contactar telefònicament durant el procés d'inscripció - matriculació on-line, així com mostrar-li anuncis i contingut en línia i en xarxes socials.

Elaboració d'un perfil comercial: 
Podrem recaptar i analitzar les seves dades personals per avaluar certs aspectes personals, en particular per analitzar o predir aspectes relacionats amb les seves preferències personals, interessos, situació econòmica, comportament, ubicació o relacions amb altres usuaris i sobre la base d'aquesta anàlisi li enviarem o mostrarem comunicacions publicitàries o continguts adaptats. Aquest tractament és també conegut com profiling, i consisteix en definitiva a categoritzar a una persona en funció de les seves característiques pròpies a partir del tractament automatitzat de les seves dades personals. S'utilitza de forma habitual en les accions de márquetin i resulta pràctic per identificar el perfil del consumidor o definir el target (client objectiu) d'una campanya publicitària. Li recordem que té dret a oposar-se al fet que les seves dades s'utilitzin per a l'elaboració d'un perfil, en els termes que s'informa més endavant a l'apartat relatiu als drets que li assisteixen. En cap cas utilitzarem aquest perfil per prendre decisions que es basin únicament en el tractament automatitzat de les seves dades i que comporti efectes jurídics sobre Un. o que li afectin significativament de manera similar (p.ej, denegar-li la contractació en xarxa en els quals no mitja intervenció humana alguna).

Anàlisi i millora dels serveis i productes:
Per poder comprendre millor les necessitats i expectatives dels usuaris i amb la finalitat de millorar la nostra atenció al client, els nostres serveis i productes, podrem realitzar estadístiques (aquestes ens permetran saber, per exemple, la reacció dels usuaris als nostres nous serveis).
Així mateix, amb la finalitat de permetre un adequat funcionament de la Web i que millori l'experiència de l'usuari (p. ex. permetre una visualització adequada del seu contingut o l'idioma de preferència), s'utilitzen cookiestècniques i funcionals. Aquestes cookiesrecapten dades relacionades amb l'ús que es realitza de la Web, sobre la pàgina web de la qual ve, detalls de registre, pàgines, vídeos o anuncis que ha visitat, productes consultats, durada de la visita, ubicació i informació tècnica (adreça IP, informació del navegador, identificador del dispositiu amb el qual navega…).

Anàlisi de candidats a un lloc de treball:
En el cas que ens enviï el seu CV a través de l'apartat habilitat a aquest efecte, li informem que les dades personals aportades es tractessin amb la finalitat d'analitzar la seva candidatura i perfil per valorar la seva participació en processos de selecció actuals o futurs per a la seva contractació de la BOBINA.

Compliment d'obligacions legals: 
Pot existir normativa que obligui a la retenció de dades personals per al compliment de determinades obligacions legals o per a l'atenció de responsabilitats. Així, per exemple, el Reglament General de Protecció de Dades habilita poder mantenir bloquejats les dades personals d'aquelles persones que hagin exercitat el seu dret de supressió durant el període en què puguin derivar-se responsabilitats i això amb la finalitat de poder formular, exercir o defensar-se de reclamacions. També es podran mantenir les seves dades amb la finalitat d'evitar que li enviem comunicacions comercials si ha sol·licitat no seguir rebent-les.

Per quant temps conservem les seves dades? 
Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat per la qual tractem les seves dades, per atendre les seves peticions o necessitats, així com per complir amb les nostres obligacions legals i reglamentàries i la defensa dels nostres interessos (p. ex. per a la nostra defensa davant els tribunals) o amb finalitats estadístiques o històrics.

El criteri per determinar el període de retenció de les seves dades personals és el següent:
• Dades personals obtingudes en inscriure's on-line als nostres serveis: mentre duri la nostra relació contractual;
• Dades personals obtingudes en contactar amb nosaltres per a una consulta: durant el temps necessari per atendre la seva consulta; 
• Dades personals obtingudes en prestar el seu consentiment per a l'enviament de comunicacions comercials: fins que cancel·li la subscripció, exigeixi que ho eliminem o després d'un període d'inactivitat (sense interacció activa amb nosaltres); 
• Dades personals de candidats: mentre duri el procés de selecció i per un període màxim de dos anys. Transcorregut aquest termini si desitja continuar participant en processos de selecció, haurà de remetre novament el seu CV. 
• Cookies que s'instal·len en el seu ordinador: les guardem durant el temps necessari per aconseguir els seus propòsits (per exemple, cookies d'identificació de sessió).

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades? 
La base legal per al tractament de les seves dades personals pot ser:
• El seu consentiment (per exemple, l'enviament de comunicacions comercials);
• El nostre interès legítim, que pot ser:
- Realització d'estadístiques: per ajudar-nos a comprendre millor les seves necessitats i expectatives i, per tant, millorar els nostres serveis, llocs web i productes.
- Permetre el funcionament del nostre lloc web a través de cookies tècniques i funcionals: mantenir les nostres eines (llocs web / dispositius) fora de perill i segures i garantir que funcionin correctament i millorin contínuament.
- Elaboració de perfils. 
- Oferir-li el nostre servei d'atenció al client.
- Comunicació a altres empreses que tinguin relació directa amb la nostra.
• L'execució d'un contracte: realitzar els serveis que ens sol·licita;
• Compliment d'obligacions legals que comporten un tractament de dades personals (per exemple, facturació).

A quins destinataris es comunicaran les seves dades? Hi ha transferència internacional d'aquests?
- A empreses que col·laborin amb LA BOBINA, amb finalitats administratives, de gestió de clients, gestió comercial i de selecció de candidats.
- A les autoritats competents per al compliment d'obligacions legals (p. ex., jutjats i tribunals, administracions públiques amb competència en la matèria).
- A tercers proveïdors de serveis a la BOBINA, aquesta comunicació és necessària únicament en la mesura en què permeten a la BOBINA complir amb les finalitats del tractament, i no poden utilitzar-los per a cap altra finalitat. Les seves dades no seran comunicats a tercers amb els quals LA BOBINA hagi subscrit algun tipus d'acord de col·laboració per remetre-li informació comercial, sinó que, en tot cas, la informació del tercer serà incorporada en les comunicacions que ja li ve enviat LA BOBINA (p.i. mitjançant la inclusió d'un mailchimp de DiR). Únicament es transfereixen dades fos del EEE si ofereix garanties equiparables. Prestadors de serveis situats fora del EEE tals com Facebook, Inc o Google, LLC podran accedir a les seves dades de caràcter personal. Aquests prestadors de serveis es troben acollits a el “PrivacyShield” o escut de privadesa i, per tant, es troben obligats a protegir les seves dades personals conformement a una sèrie de normes de protecció i salvaguardias ben definides per la Unió Europea.

Quins són els seus drets respecte al tractament de les seves dades? 
La normativa sobre protecció de dades li reconeix uns drets amb la finalitat de que tingui el control sobre les seves dades, i que pot exercitar a qualsevol moment dirigint-se per correu electrònic a info@labobina.es o per escrit a LA BOBINA CENTRE CULTURAL D'ART DRAMÀTIC, SL, C/ Milà i Fontanals, 60, 08012 Barcelona. Per tramitar la seva sol·licitut, podrem demanar-li que acrediti la seva identitat. 

Li corresponen els següents drets:

Els seus drets Què significa?
Dret d'Informació:
Té dret a obtenir informació clara, transparent i fàcil d'entendre sobre la forma en què usem les seves dades personals i sobre els seus drets. Li facilitem aquesta informació en aquesta Política. 

Dret d'accés: 
Té dret a conèixer si s'estan tractant o no dades personals seves i en tal cas, conèixer les finalitats perquè es tracten, categoria de dades, destinataris, termini de conservació, i els drets que li concerneixen, entre uns altres. Es podrà cobrar un cànon per costos administratius.

Dret de rectificació:
Té dret a fer que es rectifiquin les seves dades personals quan siguin inexactes o hagin deixat de ser vàlids o a fer que es completin quan siguin incomplets.

Dret de supressió (dret a l'oblit):
En determinats casos, li correspon el dret a fer que les seves dades personals siguin esborrats o eliminats. Cal assenyalar que no es tracta d'un dret absolut, ja que podrem tenir motius legals o legítims per conservar-los.

Dret a la limitació del tractament:
Té dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades (podrem emmagatzemar-los, però no podrem seguir usant-los ni tractant-los) en determinades circumstàncies previstes pel Reglament General de Protecció de Dades:
• que l'interessat impugni l'exactitud de les dades personals, durant el termini que permeti al responsable verificar l'exactitud dels mateixos; 
• que el tractament sigui il·lícit i l'interessat s'oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús;
• que el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l'interessat els necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions;
• que l'interessat s'hagi oposat al tractament en virtut de l'article 21, apartat 1, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l'interessat.

Drets a la portabilitat de les dades:
Té dret a traslladar, copiar o transferir dades des de la nostra base de dades a una altra diferent. Solament és possible exercir aquest dret pel que fa a dades que hagi facilitat, quan el tractament estigui basat en l'execució d'un contracte o en el seu consentiment i el tractament es realitzi per mitjans automatitzats.

Dret a oposició al tractament:
Té dret a oposar-se al fet que tractem les seves dades quan aquest es base en la satisfacció d'interessos legítims, inclosa l'elaboració de perfils i el màrqueting directe.

Dret a retirar el consentiment:
Té dret a revocar el consentiment que hagués donat anteriorment per al tractament basat en aquest consentiment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control:
Té dret a reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que s'han vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de dades personals (www.agpd.es).

Quin tractament es fa de les seves dades en els perfils de la BOBINA en xarxes socials?
LA BOBINA té presència en xarxes socials i pot tractar dades personals de les persones que es facin seguidores de la BOBINA a les xarxes socials o realitzin qualsevol acció de connexió a través de les mateixes. Un. ha de tenir en compte que qualsevol informació que publiqui a través dels perfils a les xarxes socials que gestioni LA BOBINA passarà a ser informació pública i estarà disponible per als visitants dels mateixos i el públic en general. Això suposa que qualsevol usuari situat a qualsevol país del món i amb caràcter universal, podrà accedir a la seva informació. En aquest sentit, ha de tenir especial cura i diligència a l'hora de divulgar informació personal en aquests Llocs. Així mateix, tingui en compte que li serà aplicable la política de privadesa de la corresponent xarxa social. Les seves dades personals aportades a les xarxes socials que gestioni LA BOBINA seran tractats per aquesta amb les següents finalitats: (i) permetre l'accés i navegació als continguts i serveis oferts a través d'aquestes xarxes socials (ii) permetre i gestionar la participació en els concursos, promocions, sorteigs o qualssevol altres iniciatives que realitzi LA BOBINA i gestionar la promoció de guanyadors, així com el lliurament de possibles premis (iii) permetre l'enviament d'informació o comunicacions comercials relatives als nostres serveis i activitats de la BOBINA (iv) per posar-nos en contacte amb Un. davant qualsevol manifestació, queixa o reclamació dels nostres serveis i gestionar les denúncies que es rebin de tercers per abús (v) moderar els usos, que si escau faci, a les xarxes socials de la BOBINA.

Tractament de dades de MENORS D'EDAT
Els formularis de captació de dades contingudes en aquest lloc web no van dirigits a menors de 13 anys. Hauran de ser els titulars de la pàtria potestat o tutela del menor els qui autoritzin el tractament de les dades del nen. SI TENS MENYS DE 13 ANYS, NO POTS FACILITAR LES TEVES DADES PERSONALS EN AQUESTA PÀGINA WEB. DEMANA Al TEU PARE O A LA TEVA MARE QUE T'AJUDIN A LLEGIR AQUESTA INFORMACIÓ I QUE T'ACLAREIXIN TOT ALLÒ QUE NO ENTENGUIS. LA BOBINA realitzarà els esforços raonables per verificar que el consentiment hagi estat donat pel titular de la pàtria potestat o tutela sobre el nen, tenint en compte la tecnologia disponible. A aquests efectes es podrà sol·licitar una adreça de contacte d'aquells als qui poder-nos dirigir. LA BOBINA podrà a qualsevol moment contactar-te per comprovar que realment tens l'edat que has informat en el corresponent formulari de registre. LA BOBINA podrà sol·licitar-te la còpia del DNI concedint-te un termini perquè ens ho facis arribar. L'incompliment del termini o la no lliura de qualsevol evidència requerida per la BOBINA ens permetran bloquejar el teu compte fins que demostri ser major de 13 anys.

Actualitzacions de la present política
És possible que modifiquem la present política de privadesa. La llegenda “Data d'entrada en vigor” en la part inferior d'aquesta política indica quan va ser revisada per última vegada. Els canvis entraran en vigor una vegada es publiqui la Política de Privadesa.

Data d'entrada en vigor: 25 de maig de 2018